CME/Workshop/Seminar

CME Workshop

Sr. No. Activity Topic Date/year Department Faculty
1. Seminar Seminar Guggul parikalpana evam bhasma parikshan 18/02/2021 Rasashastra and bhaisajya kalpana Dr.Neeraj Tiwari Dabur India limited
2. Webinar Role of yoga in mental &physical health in pandemic condition 15/06/2021 Swasthavritta and yoga Dr. Suresh Bhandarkar Ex.Asst. Director (Yoga) Ministry of Ayush
3. Webinar Yog dwara durdhar vyadhiyon par upchaar sambhav 16/06/21 Swasthavritta and yoga Mrs. Asma Hussain yoga instructor